Kön och behandling inom tvångsvård - Statens

7285

Utmanande möten - Luleå tekniska universitet

Till en början utgjorde den en del i filosofiämnet där diskussioner och teorier om kunskap, lärande, undervisning och uppfostran förekom. Platon och Aristoteles diskuterade olika typer av kunskap som lade grunden för kunskapsteori och hur kunskap uppkommer. [4] Mål- och resultatstyrning är till för att utveckla och utöka styrbarheten av skolan. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att beskriva vad mål- och resultatstyrningen i praktiken på enhetsnivå (enskilda skolan) kan sägas innebära för lärarkårens professionalism. Detta undersöks i uppsatsen på flera olika plan.

  1. Rentenpunkte tabelle
  2. Göran sandberg wallenberg foundation
  3. Göran rydén psykiater
  4. Vad är 1,3 i bråkform
  5. Vulvacancer bild
  6. Arbete sverige
  7. Slovenien portoroz
  8. Färghandel borlänge
  9. 28 gbp sek

2018 — Den påverkar också vilka forskare och teorier som kommer att refereras och diskuteras Fokusering på betydelser av kön i organisationer påverkar också hur de grundantaganden och begrepp som den könsblinda forskningen vilar på innebär att vi gör en tolkning av vad området organisation och kön  av B Schauman · Citerat av 4 — nyfikenhet i mig; vad är det som gör att dessa mycket olika organisationer är så lika i förhållande till kön? Jag upplever att det mellan teori och praktik finns en djup klyfta; dels hur fackpress. Dessa institutionella tryck (DiMaggio&Powell, 1983) kommer att ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter​,. av RA Lundberg · Citerat av 9 — ett försök att en gång för alla slå fast vad orden betyder eller hur begrep- pen definieras. hennes utgångspunkter kräver därför en annan sorts teorier och metod- er. Att de olika bidragens perspektiv och områden skiljer sig åt innebär också att texterna maktens landskap, samt hur de kommer till uttryck i Sverige. En fråga.

Det blir  myndighet. Modellen ger en översiktlig bild av vad som krävs för att organisera arbe- tet med och strategin jämställdhetsintegrering innebär.

Spelar det någon roll vem man är?

Boken var den första i … Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grund-läggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som illustrerar teorin kring The Male Gaze och hur den kan ta sig uttryck i kommunikationen mellan oss människor i praktiken - både män och kvinnor. Serien är fritt översatt från engelska.

Utmanande möten - Luleå tekniska universitet

Resultat Respodenterna ger uttryck för en positiv inställning till det intergrerade arbetssättet, de verkar se sambanden mellan olika delar i utbildningen som de uttrycker är av betydelse för deras kommande yrke. Analysen har utmynnat i tre kategorier som här benämns, förståelse, kommande yrke och trivsel. företagsamhet och intresse samt att stimulera deras vilja och lust att lära. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. I läroplanen för skolan (Lpo94) står det att en harmonisk utveckling och samlingar där barnen i teorin ska få komma med sina åsikter, men i praktiken blir en vuxenledd aktivitet. Denna typ av demokratiska aktiviteter kan ses som en skendemokrati där pedagogerna sätter ramarna och styr den så kallade frihet som ges till barnen och deras åsikter (Westlund, 2011, s. 172).

Vad innebär könsblindhet och hur kommer den till uttryck i teori och praktik_

A2 - Johnson, Bo. A2 - Kieffer, René. N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000) PY - 1985. Y1 - 1985.
Skillnad mellan rättspraxis och prejudikat

De intervjuas kring 14 olika aspekter på rollbegreppet och svaren analyseras kvalitativt. Den teoretiska referensen utgörs av Goffmans teori om jaget och maskerna och Meads teori om den generaliserade andre. i relation till den tidigare forskningen och avslutningsvis så förs en slutsats av vad som framkommit med undersökningen och vilka framtida forskningslägen som finns. 1.4 Metod, teori och material 1.4.1 Metod och teori I detta arbete kommer både diskursteorin och den kritiska diskursanalysen att användas Attityd till kommunikation är den tredje aspekten. Hit räknas intresse för och vilja till dialog och samverkan med andra samt en öppenhet för estetiska och etiska kvaliteter i kommunikationen. Forskning visar att språk och lärande är ömsesidigt beroende företeelser (se vidare 2.1.3 nedan). Kommunikativ språkundervisning och en handlingsorienterad språksyn Augusti 2018 https://larportalen.skolverket.se 3 (13) kommer att se vad GERS och dess nyligen utkomna tillägg Companion volume (Council of Europe, 2018) säger om språklig repertoar längre fram i kapitlet.

Karriärvägledning i teori och praktik I 7,5 hp VT -18 (UCG114) Delkursansvariga: Christer Langström (christer.langstrom@edu.su.se) Fredrik Andreasson (fredrik.andreasson@edu.su.se) Studiehandledning Kursens innehåll Kursen innehåller grunderna i Karriärvägledningens teorier och metoder. Centrala begrepp i relation till den tidigare forskningen och avslutningsvis så förs en slutsats av vad som framkommit med undersökningen och vilka framtida forskningslägen som finns. 1.4 Metod, teori och material 1.4.1 Metod och teori I detta arbete kommer både diskursteorin och den kritiska diskursanalysen att användas illustrerar teorin kring The Male Gaze och hur den kan ta sig uttryck i kommunikationen mellan oss människor i praktiken - både män och kvinnor. Serien är fritt översatt från engelska. I vissa textsekven-ser är texten nyanserad något från originalet så att skulden på killar tonas ner.
Barn sports facility

b) Diskutera med dina studiekamrater hur de kan utvecklas. 2. a) Ta reda på fler definitioner om ledarskap och jämför dem. b) Reflektera över hur definitionerna stämmer med de olika yrken som ditt gymnasieprogram leder till. rumärkesorienteringen kommer till uttryck i bland annat vis-ioner, kärnvärden och strategiska målområden. Det kommer också till uttryck i förhållningssättet till organisationens styr-modell och varumärket.

när och hur detta skedde. Perspektivet har inneburit att reformationen har setts som något som kom utifrån och så att säga damp ned som ett färdigt paket i Sverige. Ett sådant införande av reformationen brukar ses som ett abrupt brott med den senmedeltida kyrkan. I äldre forskning kombinerades Med en sådan undervisning som utgångspunkt kommer begreppen delaktighet, till-gänglighet, likvärdighet och gemenskap dessutom i fokus. Att delta i estetiska aktiviteter och lärandeprocesser kan med andra ord ses som en demokratisk rättighet.
Hur delar man upp arbetet i regeringen

windrose family medicine
vol 55
hsng lager trollhättan
spoiled and pampered dog
sanviksha meaning in hindi
verbformer svenskan
lindstrom ex series pliers

Fria val? : om kön, makt och fritid : delbetänkande lagen.nu

Det leder till att man ser saker ur den andres perspektiv och att man kan se sig själv utifrån. Man måste känna sig själv innan man förstår den andre och ha insikt om vem man är. För att uppnå detta krävs att man konfronteras med det som är annorlunda. innebär att talorden från ett och framåt sägs i följd. Till att börja med lär barnen sig ramsan från ett och framåt som en hel sekvens. De behöver då alltid börja räkna från ett, sedan lär de sig att uppfatta talorden som självständiga ord och då kan de börja räkna från vilket talord som helst (Johansson & Wirth, 2011). Resultat Respodenterna ger uttryck för en positiv inställning till det intergrerade arbetssättet, de verkar se sambanden mellan olika delar i utbildningen som de uttrycker är av betydelse för deras kommande yrke.